CoiVinhHang.Net
Cõi Vĩnh Hằng: Với sự cộng tác của: Nhật báo Cali Today tại San Jose, Tuần báo Người Việt Tây Bắc tại Seattle
CƯ DÂN MỚI ĐẾN

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
(Kiếp người xưa nay ai không chết?
Hãy để lòng son chiếu sử xanh)