Đồng môn Lycée Pétrus Ký phân ưu cùng GĐ Nguyễn Minh Châu

0
66

Phan Uu Ong Nguyen Minh Chau (Kim Ngo)