Nhóm cựu HS Lyceé Yersin, Sainte Marie và Marie Curie phân ưu cùng GĐ Trương Thị Liên Hoa

0
720